Statut Stowarzyszenia “PoMOC” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie “PoMOC”zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w szczególności w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 • działalności charytatywnej, 

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ( w szczególności działania na rzecz integracji cudzoziemców), 

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm. ) ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego dorosłych, dzieci i młodzieży, 

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 •  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 •  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 •  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 •  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 •  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

 •  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 •  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

   1)     Organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych dla dorosłych, dzieci i         młodzieży,

   2)   Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

   3)    Organizowanie imprez kulturalnych,

4) Udzielanie wsparcia w różnych obszarach pomocy psychologicznej, psychoterapii i interwencji kryzysowej. 

5) Promocja wsparcia psychologicznego i higieny psychicznej. 

6)  Edukacja i profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego.

7) Oferowanie wsparcia psychologicznego grupom zawodowym i społecznym narażonym na szczególne obciążenie psychiczne. 

8) Współpraca z jednostkami publicznymi i organizacjami zajmującymi się ochroną interesów grup zawodowych i społecznych narażonych na szczególne obciążenie psychiczne. 

9) Reprezentowanie interesów środowiska zawodowego psychologów i psychoterapeutów. 

10) Wspieranie rozwoju zawodowego psychologów i psychoterapeutów. 

11) Prowadzenie działalności na rzecz prawnej, społecznej i kulturowej reprezentacji zawodów psychologa i psychoterapeuty. 

12) Wspieranie konstruktywnego dialogu i integracji specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, reprezentujących różne modalności teoretyczne. 

13) Działalność naukowa w obszarze zdrowia psychicznego. 

14) Popularyzacja wiedzy psychologicznej opartej na dowodach naukowych, szczególnie dotyczącej zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej. 

15) Tworzenie i publikacja materiałów wspierających i promujących zdrowie psychiczne.  

16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

17)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie posiada członków:

1)         zwyczajnych,

2)        wspierających,

3)         honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. . Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2)  uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

3)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4)  regularnego opłacania składek.

 

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu zaległości w uiszczaniu składek członkowskich,  

 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 9

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie posiada członków:

1)         zwyczajnych,

2)        wspierających,

3)         honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. . Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2)  uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

3)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4)  regularnego opłacania składek.

 

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu zaległości w uiszczaniu składek członkowskich,  

 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)  uchwalanie zmian statutu,

3)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań  władz Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8)  podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 

 

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 2 do 3,  w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 •  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 •  ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 •  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

 •  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 •  wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

 •  wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 •  zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

2) dotacje, subwencje, udziały, lokaty

3) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

4) składki członkowskie w wysokości 5 zł rocznie.

 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 19.05.2023r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

453 410 101

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.