Stowarzyszenie "PoMOC"

 

 

 

 

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w szczególności w zakresie:

 

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 • działalności charytatywnej, 

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ( w szczególności działania na rzecz integracji cudzoziemców), 

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm. ) ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego dorosłych, dzieci i młodzieży, 

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 •  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 •  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 •  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 •  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 •  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

 •  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 •  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

453 410 101

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.